Όροι Χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι και προυποθέσεις διέπουν την χρήση των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου της PROMAS ΑΕ, και του υλικού που είναι προσβάσιμο στον ή από αυτόν το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους και Προυποθέσεις προσεκτικά πριν επισκεφθείτε οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προυποθέσεις, παρακαλούμε μην επισκεφθείτε αυτό το δικτυακό τόπο.

Πνευματική Ιδιοκτησία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των σχεδίων, κειμένων, γραφικών, άρθρων, δελτίων τύπου και άλλων πληροφοριών, προστατεύονται από Ελληνικούς (Ν. 2121/1993) και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι ιδιοκτησία της PROMAS ΑΕ, ή χρησιμοποιούνται με την άδεια του φορέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν, παρά μόνο με γραπτή άδεια, να αντιγραφούν, αναπαραχθούν, μεταδοθούν, παρουσιαστούν, παιχτούν, διανεμηθούν, ενοικιαστούν, παραχωρηθούν ως δικαιώματα, τροποποιηθούν, αποθηκευθούν για μελλοντική χρήση ή να χρησιμοποιηθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους καθ' οιονδήποτε τρόπο, χωρίς να προηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση της PROMAS ΑΕ, και σε έκταση που ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπο, φωτογραφίες και υπηρεσιακά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία της PROMAS ΑΕ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια της PROMAS ΑΕ και μόνο κατόπιν προσήκουσας αναφοράς στην εταιρία.

Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Η PROMAS ΑΕ δεν ενθαρρύνει την αποστολή ή τη δημοσίευση από εσάς στο δικτυακό τόπο της, οιασδήποτε πληροφορίας θεωρείτε ότι είναι εμπιστευτική ή αποκλειστικά ιδιωτική. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εαν εσείς στείλετε ή δημοσιεύσετε τέτοιες πληροφορίες ή υλικό, η PROMAS ΑΕ θα θεωρήσει ότι δεν ειναι εμπιστευτικά. Με το να στείλετε ή να δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, χορηγείτε στην PROMAS ΑΕ την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη άδεια να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, παρουσιάσει, παίξει, τροποποιήσει, αναμεταδώσει και να διανείμει αυτό το υλικό ή τις πληροφορίες, και εσείς συγκατατίθεστε ότι η PROMAS ΑΕ είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, θεωρία, τεχνογνωσία ή τεχνική εσείς στείλατε ή δημοσιεύσατε για οποιοδήποτε λόγο.

Περιορισμός Ευθύνης. Παρά το ότι η PROMAS ΑΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι μόνο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες παρουσιάζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, η PROMAS ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δεσμεύεται σε ότι αφορά την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρουσιάζεται εδώ. Ως εκ τούτου, όλο το υλικό και οι πληροφορίες παρατίθενται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ," και η PROMAS ΑΕ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΣΙΩΠΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η PROMAS ΑΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Η ΑΠΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, Η ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΕΣΟΔΑ.

Δηλώσεις Προβλέψεων. Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει δηλώσεις για γεγονότα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις μπορεί να διαφέρουν.

Προστασία Δεδομένων. Η PROMAS ΑΕ αναγνωρίζει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου. Όταν επιλέξετε να μας στείλετε πληροφορίες για το άτομό σας, η PROMAS ΑΕ θα ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο. Η PROMAS ΑΕ μπορεί να αποθηκεύσει και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων που είναι απαραίτητες ή συνιστώνται για να (α) προστατεύσει τα δικαιώματα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της PROMAS ΑΕ ή τρίτων και (β) για να συμμορφωθεί με νόμους ή ρυθμιστικές διατάξεις. Εντούτοις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, η PROMAS ΑΕ δεν θα ανταλλάξει, πωλήσει ή ενοικιάσει τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας, αλλά μπορεί να συλλέξει και/ή να προμηθεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δικτυακό της τόπο και τους χρήστες του σε τρίτους. Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους των οποίων η PROMAS ΑΕ δεν ελέγχει ή φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Βλέπε Παραπομπές. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται ή τηρούνται από την PROMAS ΑΕ.

Παραπομπές. Για λόγους ευκολίας, αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται, συνδέονται ή σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την PROMAS ΑΕ. Συνεπώς, η PROMAS ΑΕ δε δεσμεύεται ή και δε φέρει ευθύνη καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετικά με τους όρους χρήσης ή την πολιτική προστασίας δεδομένων αυτών των τόπων, ούτε η PROMAS ΑΕ ελέγχει ή εγγυάται την ακρίβεια, ακεραιότητα, ή την ποιότητα των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, λογισμικού, μουσικής, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών, εικονοσκοπήσεων, μηνυμάτων, ή άλλου υλικού που παρέχεται σε αυτούς. Συμμετοχή ή αποκλεισμός αυτών των παραπομπων σε δικτυακούς τόπους, δεν σημαίνει αποδοχή οποιαδήποτε μορφής εκμέρους της PROMAS ΑΕ του σχετικού δικτυακού τόπου, του παροχέα του δικτυακού τόπου, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και κάθε διαφορά υπάγεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια.

Η PROMAS ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προυποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα "Όροι Χρήσης" και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την περιοδική ενημέρωση τους για το περιεχόμενο της σελίδας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την συμμόρφωση με όσα προβλέπονται για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

 

Επίσκεψη στο δικτυακό τόπο http://www.promas.gr συνιστά για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

Λ. Κηφισίας 64

15125 Μαρούσι

Αθήνα, Ελλάδα

[T]  +30 211 012 5031

[F]  +30 211 012 5031

[E]  info@promas.gr

  • LinkedIn Social Icon